Množice

Dijak zna

 • uporabljati različne načine podajanja množic
 • računati z množicami
 • določiti kartezični produkt danih nepraznih množic in ga grafično predstaviti
 • določiti potenčno množico dane končne množice in njeno moč

 

Funkcije

Dijak zna

 • določiti razpolovišče daljice in izračunati razdaljo med točkama, ploščino in orientacijo trikotnika
 • ponazoriti preproste množice točk v koordinatnem sistemu
 • poiskati definicijsko območje in zalogo vrednosti funkcije
 • iz danega grafa prebrati lastnosti funkcije
 • ugotoviti lastnosti funkcije in narisati graf
 • če je znan graf funkcije f, narisati grafe funkcij ,, , , , , kjer sta a in b konstanti
 • iz grafa funkcije, vsebovane v danem razredu preprostih elementarnih funkcij, določiti njeno enačbo
 • sestaviti funkcijo iz dveh funkcij
 • narisati grafe preprostih sestavljenih funkcij
 • poiskati inverzno funkcijo grafično in, kadar je mogoče, analitično

Naravna števila

Dijak zna

 • računati z naravnimi števili
 • ugotoviti, ali je dano število deljivo z 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ali 25
 • izračunati največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik danih števil
 • uporabljati izrek
 • zapisati dano število kot produkt prafaktorjev
 • uporabljati Evklidov algoritem za iskanje največjega skupnega delitelja
 • s popolno indukcijo dokazati preproste matematične trditve

 

Cela števila

Dijak zna

 • računati s celimi števili
 • izpostaviti skupni faktor
 • računati z izrazi:
 • kvadrat vsote in razlike
 • kub vsote in razlike
 • razlika kvadratov
 • ,in
 • uporabiti Vietovo pravilo za kvadratni tričlenik
 • razstaviti preproste veččlenike
 • razstaviti za

Racionalna števila

Dijak zna

 • računati z ulomki:
 • poiskati najmanjši skupni imenovalec
 • seštevati in odštevati
 • krajšati in razširjati
 • množiti in deliti
 • ugotoviti, ali ima ulomek končni desetiški zapis
 • zapisati končno ali periodično decimalno število kot okrajšani ulomek in obratno
 • uporabljati pravila za računanje s potencami s celimi eksponenti
 • ponazoriti dano racionalno število s točko na številski premici
 • konstruirati daljico, katere dolžina je dano pozitivno racionalno število

 

Realna števila

Dijak zna

 • računati z decimalnimi števili in s števili v eksponentnem zapisu
 • računati z določeno natančnostjo
 • računati s koreni
 • preoblikovati izraze, v katerih nastopajo koreni:
 • delno koreniti
 • racionalizirati imenovalec
 • reševati preproste enačbe, v katerih nastopajo koreni
 • računati z absolutnimi vrednostmi števil
 • računati z odstotki, uporabljati procentni in obrestni račun
 • reševati preproste enačbe in neenačbe z absolutnimi vrednostmi
 • z uporabo izrekov o pravokotnem trikotniku konstruirati daljico z dolžino
 • izračunati ali oceniti absolutno in relativno napako približka

Kompleksna števila

Dijak zna

 • računati s kompleksnimi števili
 • izračunati absolutno vrednost in konjugirano kompleksno število
 • upodobiti kompleksna števila v ravnini
 • reševati preproste enačbe v C
 • v kompleksni ravnini ponazoriti množico točk, ki ustrezajo danim pogojem

Geometrija

Dijak zna

 • ugotoviti različne medsebojne lege in odnose med geometrijskimi elementi in jih uporabljati
 • konstruirati pravokotnico na premico skozi dano točko
 • konstruirati simetralo daljice
 • pravokotno projicirati točko na premico
 • prepoznati konveksno množico
 • prepoznati skladne in podobne like
 • prepoznati simetrije
 • preslikati lik z danim togim premikom
 • pretvarjati stopinje v radiane in obratno
 • računati s koti (v stopinjah in radianih)
 • konstruirati simetralo danega kota
 • konstruirati kote s šestilom in ravnilom
 • iz ustreznih podatkov izračunati dolžino pravokotne projekcije daljice
 • konstruirati trikotnik, če so dane:
 • tri stranice
 • dve stranici in vmesni kot
 • stranica in dva kota
 • stranica, višina na stranico in priležni kot (ali druga stranica)
 • konstruirati znamenite točke (težišče, višinska točka, središči trikotniku
 • očrtanega in včrtanega kroga) danega trikotnika
 • uporabljati sinusni in kosinusni izrek
 • preveriti (uporabiti) skladnost in podobnost trikotnikov
 • razdeliti daljico na n enakih delov
 • razdeliti daljico v danem razmerju
 • iz ustreznih podatkov izračunati ploščino, stranico, kot, obseg, višino, težiščnico, polmer včrtanega in očrtanega kroga
 • uporabljati lastnosti trikotnika pri zahtevnejših konstrukcijah
 • uporabljati izreke o pravokotnem trikotniku
 • osnovne konstrukcije štirikotnikov
 • izračunati notranje kote pravilnega n – kotnika pri poljubnem naravnem
 •  številu n>2
 • izračunati število diagonal n – kotnika pri poljubnem naravnem številu n>3
 • iz ustreznih podatkov izračunati ploščino, obseg, višino paralelograma ali trapeza, diagonalo in kot
 • uporabljati lastnosti paralelograma, trapeza in deltoida pri zahtevnejših  konstrukcijah
 • v poljubni točki krožnice konstruirati tangento
 • izračunati obseg in ploščino kroga
 • izračunati dolžino krožnega loka in ploščino krožnega izseka(odseka)4
 • konstruirati tangenti na krožnico iz poljubne zunanje točke
 • uporabljati Talesov izrek o kotu v polkrogu ter zvezo med obodnim in središčnim kotom
 • pri ustreznih podatkih za dano telo izračunati površino in prostornino, ploščino
 • osnega preseka, višino telesa, stranski rob, osnovni rob, telesno diagonalo ipd.
 • izračunati kote, ki jih med seboj oklepajo robovi oziroma ploskve geometrijskega telesa

Vektorji

Dijak zna

 • sešteti dane vektorje
 • odšteti dani vektor
 • premakniti dani lik za vektor pomnožiti vektor z racionalnim številom in narisati rezultat
 • zapisati enotski vektor v smeri danega vektorja
 • preveriti kolinearnost točk v prostoru
 • grafično izraziti vektor z danima nekolinearnima vektorjema in v isti ravnini
 • na preprostih primerih izraziti vektor z danimi nekomplanarnimi vektorji
 • računati z vektorji (danimi v ortonormirani bazi)
 • ugotoviti, ali sta vektorja vzporedna
 • zapisati vektor AB s krajevnima vektorjema točk A in B
 • s krajevnim vektorjem določiti koordinate delišča daljice
 • uporabiti vektorski račun v geometriji (npr.dokazovanje vzporednosti, računanje presečišč, težišča trikotnika)
 • izračunati skalarni produkt dveh vektorjev
 • izračunati kot med vektorjema
 • izračunati dolžino vektorja in daljice
 • ugotoviti, ali sta vektorja pravokotna
 • izračunati dolžine stranic, kote in ploščino trikotnika v prostoru, če so dana oglišča
 • 16 MateL

Linearna funkcija

Dijak zna

 • narisati graf dane linearne funkcije
 • poiskati enačbo premice:
 • če sta dani dve različni točki na njej
 • če je dana ena točka na njej in smerni koeficient premice
 • zapisati enačbo premice v odsekovni obliki, kadar je to mogoče
 • rešiti linearno enačbo (neenačbo) s preoblikovanjem v ekvivaIentno enačbo (neenačbo)
 • interpretirati in uporabljati graf linearne funkcije v praktičnih situacijah
 • rešiti sistem dveh (treh) linearnih enačb z dvema (tremi) neznankama(-i)
 • rešiti probleme, ki se prevedejo na linearno enačbo ali sistem linearnih enačb
 • izračunati razdaljo točke od premice
 • poiskati rešitev sistema linearnih enačb z več neznankami
 • obravnavati in rešiti linearno enačbo (neenačbo) in sistem dveh linearnih enačb z dvema neznankama
 • poiskati rešitev sistema več linearnih neenačb z dvema neznankama

Kvadratna funkcija

Dijak zna

 • zapisati kvadratno funkcijo pri različnih podatkih
 • narisati graf kvadratne funkcije
 • rešiti kvadratno enačbo
 • uporabiti Vietovo pravilo
 • rešiti kvadratno neenačbo
 • prevesti enačbo na kvadratno enačbo z uvedbo nove neznanke
 • rešiti preprosto iracionalno enačbo
  • uporabiti kvadratno enačbo pri reševanju problemov
  • rešiti sistem kvadratnih neenačb
  • uporabiti kvadratno neenačbo pri reševanju problemov

Potenčna funkcija

Dijak zna

 • narisati grafe potenčnih funkcij za za cele eksponente
 • opisati lastnosti funkcij
 • računati s potencami s celim eksponentom
 • (množiti, deliti, potencirati, poenostavljati izraze)
 • računati s potencami z naravnim eksponentom (množiti, potencirati, poenostavljati izraze)
 • računati s koreni ( množiti, deliti, koreniti, racionalizirati imenovalec )
 • računati s potencami z racionalnimi eksponenti

  Polinomi

Dijak zna

 • izračunati vrednost polinoma v dani točki
 • računati s polinomi (seštevati, odštevati, množiti in deliti)
 • iz grafa polinoma ugotoviti njegove lastnosti
 • uporabiti Hornerjev algoritem:
 • izračunati z njim vrednost polinoma v dani točki
 • zapisati kvocient in ostanek pri deljenju z linearnim polinomom
 • ugotoviti ničle polinoma
 • uporabiti dejstvo, da sta dva polinoma enaka natanko takrat, ko imata enake koeficiente
 • razcepiti preproste polinome na linearne oziroma kvadratne faktorje
 • poiskati ničle (in njihovo stopnjo) iz razcepa polinoma
 • zapisati enačbo polinoma iz danih ničel in vrednosti polinoma pri izbranem x
 • poiskati cele in racionalne ničle polinoma s celimi koeficenti
 • ugotoviti intervale naraščanja, padanja, stacionarne točke in ekstreme polinoma
 • narisati graf polinoma z upoštevanjem stacionarnih točk
 • določiti polinom iz danih vrednosti polinoma pri izbranih vrednostih neodvisne spremenljivke x
 • uporabiti bisekcijo za določitev realnih ničel

Racionalne funkcije

Dijak zna

 • računati z racionalnimi funkcijami
 • približno narisati graf dane racionalne funkcije
 • iz grafa racionalne funkcije ugotoviti njene lastnosti
 • rešiti preproste racionalne enačbe in neenačbe
 • narisati graf dane racionalne funkcije z uporabo odvoda
 • narisati graf dane racionalne funkcije s poševno asimptoto

Stožnice

Dijak zna

 • iz ustreznih podatkov napisati enačbo krožnice ali določiti središče in polmer krožnice iz dane enačbe
 • ugotoviti, kaj predstavlja enačba oziroma      oziroma vodnice in jo skicirati v koordinatni sistem)
 •  (določiti polosi, zapisati koordinate temen in gorišč ter enačbi asimptot
 • iz ustreznih podatkov zapisati enačbo stožnice
 • ugotoviti medsebojno lego dveh stožnic ali stožnice in premice, izračunati presečišča
 • zapisati enačbo vzporedno premaknjene stožnice
 • iz enačbe stožnice v premaknjeni legi zapisati koordinate temen, gorišč in središča, enačbi asimptot hiperbole, premico vodnico parabole, polosi

Eksponentna funkcija

Dijak zna

 • narisati graf eksponentne funkcije
 • napisati enačbo eksponentne funkcije pri preprostih podatkih
 • vzporedno premakniti graf eksponentne funkcije in določiti asimptoto
 • premaknjenega grafa
 • raztegniti graf eksponentne funkcije v smeri osi y
 • računati z izrazi, v katerih nastopajo eksponentne funkcije
 • rešiti preproste enačbe, v katerih nastopajo eksponentne funkcije
 • z uvedbo nove neznanke rešiti enačbe, v katerih nastopajo eksponentne funkcije
 • uporabiti eksponentno funkcijo pri nalogah o naravni rasti

Logaritemska funkcija

Dijak zna

 • narisati graf (ugotoviti definicijsko območje, navpično asimptoto in ničlo)
 • logaritemske funkcije
 • raztegniti graf logaritemske funkcije v smeri osi y oziroma ga vzporedno premakniti
 • uporabljati pravila za računanje z logaritmi
 • rešiti preproste enačbe, v katerih nastopajo logaritmi
 • uporabljati logaritme pri reševanju preprostih eksponentnih enačb
 • preiti z ene osnove logaritma na drugo
 • z uvedbo nove neznanke rešiti enačbe (neenačbe), v katerih nastopajo logaritmi

Kotne funkcije

Dijak zna

 • vrednosti kotnih funkcij kotov:
 • narisati grafe kotnih funkcij
 • narisati grafe funkcij , kjer je katerakoli kotna funkcija
 • ugotoviti amplitudo in periodo sinusnega nihanja
 • z dano kotno funkcijo izraziti preostale kotne funkcije
 • s kotno funkcijo ostrega kota izraziti kotno funkcijo poljubnega kota
 • poenostavljati izraze, v katerih nastopajo kotne funkcije
 • uporabljati adicijske izreke in njihove posledice
 • pretvarjati vsoto ali razliko kotnih funkcij v produkt in obratno
 • rešiti preproste trigonometrijske enačbe (npr. s prehodom na isto kotno funkcijo, s faktorizacijo, z razčlenitvijo)
 • rešiti trigonometrijske enačbe (s substitucijo in z uporabo polovičnih kotov)

Zaporedja

Dijak zna

 • zapisati nekaj členov zaporedja, če je dan splošni člen, in poiskati lastnosti zaporedja
 • izračunati aritmetično in geometrijsko sredino danih dveh števil
 • izračunati vsoto prvih n členov aritmetičnega ali geometrijskega zaporedja oziroma določen člen zaporedja, diferenco oziroma kvocient pri ustreznih podatkih
 • reševati osnovne naloge iz obrestnoobrestnega računa
 • izračunati vsoto neskončne geometrijske vrste
 • reševati zahtevnejše naloge iz obrestnoobrestnega računa
 • določiti limito danega konvergentnega zaporedja
 • računati z limitami
 • 22 Matematika

Kombinatorika

Dijak zna

 • narisati kombinatorično drevo za dani problem (npr. za turnir)
 • izračunati n!
 • razlikovati med posameznimi kombinatoričnimi pojmi in uporabljati obrazce
 • izračunati vrednost binomskega simbola
 • razviti potenco binoma

Verjetnostni račun

Dijak zna

 • računati z dogodki
 • poiskati vse dogodke nekega poskusa
 • izračunati verjetnost danega dogodka, nasprotnega dogodka, vsote dogodkov in produkta dogodkov
 • izračunati pogojno verjetnost
 • Matematika 23

Statistika

Dijak zna

 • uporabljati osnovne statistične pojme (populacija, statistična enota, vzorec, statistična spremenljivka)
 • urediti podatke
 • uporabljati pojem absolutne in relativne frekvence
 • grafično prikazati podatke (histogram, frekvenčni poligon, frekvenčni kolač)
 • določiti srednjo vrednost – aritmetično sredino
 • določiti mere variabilnosti: varianco in standardni odklon
 • samostojno izdelati enostavno statistično nalogo in jo grafično predstaviti, npr.
 • srednji uspeh razreda
 • srednja ocena in standardni odklon pri posameznem predmetu
 • kratka in enostavna anketa

Limita funkcije

Dijak zna

 • določiti vodoravno asimptoto grafa funkcije (če obstaja)
 • izračunati limito funkcije v dani točki z uporabo pravil
 • izračunati enostavne posebne primere limit
 • poiskati tiste x pri katerih dana funkcija f(x) ni zvezna

Odvod

Dijak zna

 • poznati tabelo odvodov elementarnih funkcij
 • poiskati enačbo tangente na krivuljo v dani točki krivulje
 • izračunati kot med krivuljama
 • uporabljati pravila za računanje odvoda
 • s posrednim odvajanjem izračunati odvod sestavljene funkcije
 • z uporabo odvoda poiskati stacionarne točke, intervale naraščanja in padanja,
 • ekstreme in narisati graf funkcije
 • reševati ekstremalne probleme
 • z uporabo odvoda oceniti spremembo vrednosti funkcije
 • izračunati odvod implicitno dane funkcije

Integral

Dijak zna

 • poznati tabelo nedoločenih integralov elementarnih funkcij
 • uporabljati pravila za integriranje
 • izračunati nedoločeni integral nekaterih preprostih funkcij
 • izračunati določeni integral oziroma ploščino lika med krivuljama
 • uporabljati uvedbo nove spremenljivke pri računanju nedoločenega in določenega integrala
 • izračunati prostornino rotacijskega telesa

Nazaj

(Skupno 546 obiskov, današnjih obiskov: 1)