Gimnazijski program ne izobražuje za poklic; v prvi vrsti je namenjen za pripravo na nadaljnji študij.

Pogoj za vključitev

Končano osnovnošolsko izobraževanje.

Pogoji za napredovanje v višji letnik

Pozitivne ocene pri vseh predmetih in izpolnjene druge obveznosti po programu iz prejšnjega letnika.

Pogoji za zaključek izobraževanja

Dijak konča izobraževanje po programu, ko uspešno konča 4. letnik, opravi vse po programu določene obveznosti in uspešno opravi splošno maturo.

Priporočljivo:

 • dobre učne navade,
 • solidno predznanje iz osnovne šole pri večini predmetov,
 • zavestna odločenost za dolgotrajnejše šolanje,
 • vztrajnost pri doseganju postavljenih ciljev.

V gimnazijskem programu je več predmetov, ki so jih učenci srečali že v osnovni šoli, vendar so tu po vsebini zahtevnejši in obsežnejši.

Izbirni predmeti:

 • dijaki si delno sami oblikujejo program,
 • izbirnim predmetom so namenjene po tri ure v 2. in eno uro v  3. letniku ter 6 do 8 ur v 4. letniku,
 • dijaki v 2. in 3. letniku izberejo dodatne ure pri predmetih, pri katerih želijo poglobiti znanje; trenutno ponujamo projektno delo v naravoslovju, informatiko in tretji tuji jezik (francoščina, ruščina, španščina),
 • ure v 4. letniku dodamo obveznim predmetom kot pripravo na maturo.

Obvezne izbirne vsebine:

 •  po 90 ur v prvih treh letnikih in 30 ur v zaključnem letniku,
 • izvajajo jih zunajšolske institucije in učitelji na šoli,
 • dijaki pridobijo znanja, ki jih šolski predmeti ne vključujejo.

Vsebina mature:

 • skupni del: pisni in ustni izpit iz slovenščine, tujega jezika in matematike
 • izbirni del: izpit iz dveh predmetov, ki jih dijak izbere iz ponudbe šole. Ta dva predmeta morata biti v četrtem letniku. Zato se bodo dijaki v zaključnem letniku razporedili v skupine glede na izbirne predmete. Razpisani maturitetni predmeti so: angleščina, nemščina, francoščina, zgodovina, geografija, kemija, fizika, biologija, psihologija, sociologija in filozofija
 • VEČ O SPLOŠNI MATURI 

 

(Skupno 14.684 obiskov, današnjih obiskov: 50)