Program ekonomski tehnik je namenjen mladim, ki jih zanima delo v različnih gospodarskih panogah in želijo delati predvsem z ljudmi v urejenem poslovnem okolju.
Program je zasnovan tako, da dijak pridobi različna znanja in usposobljenost oz. kompetence. Poudarek je na povezavi teorije in prakse, odlikuje ga izbirnost strokovnih modulov in odprti kurikul, ki ga oblikuje šola. Pri dijakih razvijamo komunikativnost in smisel za organizacijo ter timsko delo.

Ocenjevanje
splošnih predmetov je pisno in/ali ustno, razen pri umetnosti in pri vseh modulih, pri katerih se ocenjuje tudi izdelek oz. storitev. Pri športni vzgoji se ocenjujejo praktične naloge.

Pogoji za napredovanje v višji letnik
Pozitivne ocene pri vseh predmetih in strokovnih modulih ter opravljene in izpolnjene druge obveznosti po programu iz prejšnjega letnika.

Pogoji za zaključek izobraževanja
Dijak konča izobraževanje po programu, ko uspešno konča 4. letnik, opravi vse po programu določene obveznosti ter uspešno opravi poklicno maturo. Kdor konča opisani program, dobi naziv ekonomski tehnik oz. ekonomska tehtnica. Dijak se usposobi za takojšnjo zaposlitev ali samozaposlitev. Na naši šoli smo se odločili, da dijakom ponudimo možnost pridobitve kompetenc iz treh poklicnih kvalifikacij: komercialni referent, tajnik, tretjo pa si dijak izbere sam med knjigovodjo, bančnim referentom in zavarovalniškim asistentom.
Po končani srednji šoli lahko nadaljujejo izobraževanje na višji strokovni šoli ali v visokošolskem strokovnem študiju. Dijaki, ki želijo nadaljevati študij po univerzitetnih programih, se za zdaj lahko vpišejo v maturitetni tečaj in opravijo splošno maturo. Vpis v nekatere univerzitetne študijske programe je možen tudi ob dodatnem maturitetnem izpitu na splošni maturi.

Od 1. 9. 2008 izvajamo na naši šoli prenovljen program ekonomski tehnik.

Osnovne značilnosti prenovljenega programa so:

• Kompetenčno zasnovan program – dijaki pridobijo potrebna praktična in teoretična splošna in strokovna znanja ter vrednote, potrebne za razvoj celovite osebnosti
• Modularnost – strokovne vsebine so povezane v osnovne in izbirne module
• Medpredmetne in kurikularne povezave, ki omogočajo predstavitev temeljnih vsebin istočasno pri različnih predmetih in modulih
• Povečan obseg praktičnega pouka v šoli
• Povečan obseg praktičnega usposabljanja pri delodajalcu – 2 tedna v 2. letniku in 2 tedna v 3. letniku
• Izbirnost – v 3. letniku ima dijak možnost, da izbere kombinacijo 2 modulov, ki omogočata pridobitev določenih kompetenc in sicer s področja knjigovodstva, bančnega poslovanja ali zavarovalnih storitev.
• Poklicna matura: slovenščina, gospodarstvo (znanje osnovnih modulov), angleščina/nemščina ali matematika ter izdelek ali storitev z zagovorom
• Ob ustrezni izbiri modulov program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

MODUL Nacionalna poklicna kvalifikacija NPK

Materialno knjigovodstvo

Finančno knjigovodstvo

KNJIGOVODJA
Komercialno poslovanje KOMERCIALNI REFERENT
Upravno-administrativno poslovanje TAJNIK

• Avtonomija šole, predvsem na področju odprtega kurikula. To so ure, ki jih je šola sama razporedila.
Odprti kurikul smo namenili dodatnim uram strokovnega tujega jezika II, poslovnemu bontonu, desetprstnemu slepemu tipkanju, izpopolnitvi digitalne pismenosti, podjetništvu in komercialnemu poslovanju.
Porazdelitev ur po programskih enotah za vsa 4 leta izobraževanja v programu ekonomski tehnik je razvidna iz izvedbenega predmetnika.

Predmeti

Tedensko število ur

po letnikih

Skupaj

letno

število

Število

kreditnih

točk

1.

2.

3.

4.

A – Splošnoizobraževalni predmeti (tedensko)

P1 Slovenščina

4

4

3

3,7*

501

 24

P2 Matematika

3

3

 3

2,4*

390

19

P3 Tuji jezik I

3

3

3

3,7*

430

20

P4 Umetnost

1,9

68

3

P5 Zgodovina  2,9

 

102

5

P6 Geografija

1,9

68

3

P7 Sociologija

 1,9 

 

 

68

3

P8 Psihologija

 

 

 2

 

68

3

P9 Kemija

 3 

   

 105

5

P10 Biologija

3

 

 

105

 5

P11 Športna vzgoja

3

3

2

1,9

340

14 

P12 Tuji jezik II

2

2

2

 2*

272

13

Skupaj A

24,9

19,9

 15

13,6

2517   

117 

B – Strokovni moduli – obvezni (letno)

M1 Poslovni projekti

70  

70

34   

 64

238

12

M2 Poslovanje podjetij

 

 

136

136  

272

14 

M3 Ekonomika poslovanja

 70

 35

69

 64

238  

12

M4 Sodobno gospodarstvo

70

 70  

103

97   

340

19

 C – Strokovni moduli – izbirni

M8 Upravno-administrativno poslovanje

68

68

136

7

En modul**M5 ali M6

102

34

136

7

En modul***iz M9-M13

38

64

102

6

Skupaj B in C

210

140

585

527

1462

79

C – Praktično izobraževanje v šoli (v okviru B)

Praktični pouk

142

176

189

241

748

30

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

Praktično usposabljanje z delom

76

76

152

6

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

128

64

64

96

352

14

E – Odprti kurikul (102 uri pod A)

M7 Komercialno poslov.

136

136

7

M14 Sodobno podjetništvo

140

70

34

96

340

13

Skupaj E

140

206

34

96

476

20

SKUPAJ v šoli (A+B+D+E)

1279

1210

1154

1164

4807

234

Č

152

6

VSE SKUPAJ

 1279

1286

1230

1164

4959

240

* 68 ur iz odprtega kurikula za strokovni tuji jezik II in 34 za priprave na POM.
** M6 Materialno knjigovodstvo.
***  M12Finančno knjigovodstvo

 

(Skupno 3.677 obiskov, današnjih obiskov: 5)