Trgovec je program, pripravljen na osnovi poklicnega standarda prodajalec/prodajalka.

 

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

 

Pogoji za napredovanje v višji letnik:
Pozitivne ocene pri vseh splošnoizobraževalnih predmetih in strokovnih modulih, opravljene vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom. Dijak lahko napreduje tudi po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Izobraževanje traja tri leta in je ovrednoteno s 180 kreditnimi točkami.

Število tednov izobraževanja v šoli

82

Število tednov prakt. izobraževanja v podjetju

 24

Število tednov interesnih dejavnosti

5

Skupno število tednov izobraževanja

111

Pogoji za zaključek izobraževanja:
Dijak konča izobraževanje po programu, ko uspešno konča 3. letnik, opravi vse po programu določene obveznosti ter uspešno opravi zaključni izpit.

 

Zaključni izpit je sestavljen iz dveh enot:
– pisni in ustni izpit iz slovenščine,
– izdelek oziroma storitev in zagovor.

Prodajalci se zaposlujejo v trgovinskih podjetjih v različnih blagovnih strokah: živilska, tekstilna, papirniška, drogerija, kemična, elektrotehnika, fotografski material, železnina, gradbeni material, pohištvo, avtomobili in rezervni deli itd.

 

Za uspešno opravljanje poklica prodajalec so izrednega pomena:

 • poštenost,
 • komunikacijske sposobnosti, 
 • dobro poznavanje blaga z možnostjo svetovanja kupcem, 
 • samoiniciativno neprestano izpopolnjevanje,
 • hitro prilagajanje tehnološkemu razvoju.

Prodajalec mora obvladati:

 • trgovinsko poslovanje, 
 • trgovinsko tehnologijo, 
 • trgovinski informacijski sistem,
 • estetsko urejanje tržnega prostora.

Ovira za delo v blagovnem prometu:

 • alergije na alergene substance (prah, kemikalije), 
 • hujše govorne motnje,
 • telesne okvare.

 Predmetnik programa trgovec/SPI/2009

P R E D M E T I

Tedensko število ur

Skupno

število ur

KT*
1.

2.

3.

A -Splošnoizobraževalni predmeti

P1 Slovenščina

213

12

P2 Matematika

213

12

P3 Tuji jezik

164

9

P4 Umetnost

33

2

P5 Naravoslovje

132

6

P6 Družboslovje

132

6

P7 Športna vzgoja

164

7

Skupaj A

1051

54

B – Strokovni moduli – obvezni

M1 Temelji gospodarstva

 108

5

M2 Poslovanje trg. podjetja

324

17

M3 Prodaja blaga

513

29

 B – Strokovni moduli – izbirni**

M4 Upravljanje z blagovno skupino živila

 108

5

M5 Upravljanje z blagovno skupino tehnika

108

5

M6 Upravljanje z blagovno skupino tekstilij in drogerijskih izdelkov

 

108

5

Skupaj B

1053

56

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk (v okviru B)

675

27

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

Praktično usposabljanje z delom

912

36

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

160

6

E – Odprti kurikul

Odprti kurikul

602

25

SKUPAJ pouka (A+B+E)

2706

135

SKUPAJ praktičnega izobraž. (C+Č)

1587

63

SKUPAJ izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

2866

142

VSE SKUPAJ (A+B+Č+D+E)

3778

178

Zaključni izpit

2

Skupaj kreditnih točk

180

* Kreditne točke.
** Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak izbereta enega izmed modulov M4-M6.

 

Nadgradnja programa trgovec je poklicno-tehniški program ekonomski tehnik. Izobraževanje traja dve leti in se konča s poklicno maturo.

(Skupno 63 obiskov, današnjih obiskov: 1)