Maturitetni tečaj je izobraževalni program, ki traja 1 šolsko leto (29 tednov). Cilj maturitetnega tečaja je omogočiti dijakom, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v program, da z ustrezno pripravo opravljajo in opravijo maturo.

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • srednje poklicno izobraževanje,
  • srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje,
  • tretji letnik gimnazije, če je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto,
  • osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije.

Dijak opravi maturitetni tečaj, ko je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in opravi obveznosti (pouk, vaje, seminarske naloge), določene s programom in s predmetnimi izpitnimi katalogi. Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem pridobi pravico do opravljanja mature.

 

Predmetnik

Predmeti Število ur na teden

Skupno število ur

Slovenščina

6

174

Tuji jezik

6

174

Matematika

6

174

Izbirni maturitetni predmet

4 – 6

116 – 174

Izbirni maturitetni predmet

4 – 6

116 – 174

6. maturitetni predmet oz. tuji j. 2

0 – 4

0 – 116

Skupaj

26 – 30

754 – 870

 

 

Predmetnik določa obseg, ki omogoča pripravo na tri obvezne maturitetne predmete (slovenščina, tuji jezik, matematika) in dva izbirna maturitetna predmeta. Obseg dijakove obveznosti je odvisen od obsega ur za izbirne maturitetne predmete. Šola lahko na željo dijakov organizira priprave na 6. maturitetni predmet oziroma pouk drugega tujega jezika. Izbirni maturitetni predmeti so: angleščina, nemščina, zgodovina, geografija, psihologija, sociologija, ekonomija, kemija, biologija in fizika.

Maturitetni tečaj poteka v obliki rednega pouka, in sicer celo šolsko leto od oktobra do konca maja

V času enoletnega izobraževanja po programu maturitetnega tečaja se dijak/dijakinja prijavi k opravljanju mature, in sicer v rokih in na enak način kot ostali dijaki v četrtem letniku gimnazije. Informacije o rokih in postopkih prijave posreduje tajnik mature.

(Skupno 63 obiskov, današnjih obiskov: 1)