ZAINTERESIRANO JAVNOST OBVEŠČAMO, DA JE V DANAŠNJEM URADNEM LISTU Ur. l. RS št. 97  izšel ponovljen razpis za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica.

Stran 1684 / Št. 97 / 8. 9. 2023 Uradni list
Svet zavoda Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Cesta občine Hirschaid 3, 1295 Ivančna Gorica na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA) in sklepa 9. seje Sveta zavoda z dne 27. 2. 2023 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-i-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. Za čas mandata bo z njim/z njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice šole.
Predvideni začetek dela je 1. 1. 2024.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, pridobljenem nazivu (naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let mentor), opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/kandidatka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, pridobiti pa si ga mora v roku enega leta, sicer mu/ji mandat preneha po zakonu), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (najmanj 5-letnem obdobju dela v vzgoji in izobraževanju z opisom dosedanjih delovnih izkušenj), potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku – ne sme biti starejše od 30 dni) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Cesta občine Hirschaid 3, 1295 Ivančna Gorica, s pripisom »za razpis ravnatelja/-ice«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti kratek življenjepis, izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih/njenih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja in program vodenja zavoda za mandatno obdobje, ter kratek življenjepis.
Kandidat/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
(Skupno 731 obiskov, današnjih obiskov: 2)