Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica v slovenski mreži Zdravih šol

     

Od letošnjega šolskega leta je tudi naša šola vključena v slovensko mrežo Zdravih šol. Na Inštitut za varovanje zdravja RS je bilo potrebno v začetku šolskega leta poslati prijavo, ki je vsebovala kratko predstavitev šole, področja zdravja, na katerih šola že deluje in na katerih še želimo doseči pozitivne spremembe, kaj pričakujemo od vključitve, kako se bomo vključevali na vseh nivojih, kako bo šola integrirala vsebine promocije zdravja v učni načrt (predmetnik) in skriti učni načrt (vzgojni načrt) ter poimenovanje članov šolskega tima in vodje. Ker je bila poslana vloga popolna (kar samo kaže na to, da je na naša šola že Zdrava šola), so nas z veseljem sprejeli medse.
Vse šole, ki smo vstopile v mrežo Zdravih šol, smo se zavezale, da bomo spodbujale uresničevanje ciljev Evropske mreže Zdravih šol, ki so naslednji:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh dijakov s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med profesorji in dijaki.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni profesorjem, dijakom in staršem.
 4. Vse dijake bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne ponudbe.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih dijakov in profesorjev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so profesorji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri vzgoji za zdravje.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.

Lahko rečemo, da naša šola večinoma že dobro deluje na uresničevanju vseh opisanih ciljev, saj nas naša vzgojna usmerjenost in šolska zakonodaja že sedaj zavezujeta in vodita pri delu na področju zdravja. Elemente vzgoje za zdravje vključujemo v pouk, razne projekte in izvenšolske dejavnosti:

     

 • vsebine s področja zdravja so integrirane v pouk pri večini predmetov, timsko poučevanje in kurkularne povezave (Srčni utrip in vadba; Gibanje? Z veseljem! Alkohol, ne hvala!; Šport in zdravje; Roman Džank – Zasvojenost; Hočem živeti – boj proti AIDS-u …),
 • vključevanje v obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti (Zdrava prehrana, Šport za zdravje, Mladost naj bo radost – tudi v prometu, Odraščanje in mi…),
 • športne aktivnosti in projekti (rekreativni odmor, izbrani športi v okviru športne vzgoje in šolskega športnega društva, udeležba na lokalnih pohodih, plesne vaje …),
 • v okviru šolske malice topli in uravnoteženi obroki za vse dijake,
 • ekologija (ločeno zbiranje odpadkov, zbiranje starega papirja, očiščevalne akcije),
 • sistematski zdravstveni pregledi za dijake 1. in 3. letnikov,
 • šolska zobna ambulanta,
 • krvodajalska akcija na šoli s promocijo krvodajalstva med dijaki,
 • spodbujanje prostovoljstva in medgeneracijsko sodelovanje,
 • izvajanje delavnic in aktivnosti ob različnih svetovnih dnevih,
 • promocija zdravja z različnimi dejavnostmi v okviru razrednih ur,
 • posredovanje promocijskega gradiva dijakom.

     

Naše delovanje bomo obogatili s priporočili nacionalnega projekta, predvsem pa bomo delovali v smeri oblikovanja pozitivnih stališč mladih do zdravega načina življenja, uravnavanja telesne teže z zdravimi prehranjevalnimi navadami, boljše samopodobe in dobrih medosebnih odnosov.
V namen izvajanja nacionalnega projekta smo na šoli organizirali tim Zdrave šole v naslednji sestavi:
Vodja tima Zdrava šola: Petra PRIMOŽIČ, profesorica športne vzgoje
Namestnica vodje tima Zdrava šola: Marjeta ŠLAPAH GODEC, šolska svetovalna delavka
Člani tima Zdrava šola: Marina STRNAD, profesorica športne vzgoje in pomočnica ravnatelja, Jelka GRABLJEVEC, laborantka in vodja šolske prehrane, Patricija IVNIK, predstavnica dijakov, Blaž KAMIN, predstavnik dijakov, Nataša KASTELIC, predstavnica staršev, Mojca Van MIDDEN, predstavnica staršev, Mojca GLOBOKAR, predstavnica lokalne skupnosti, Anica KOZINC, predstavnica zdravstvene službe.

Člani tima se bomo sestajali po potrebi (prvič v popolni zasedbi v januarju 2012) glede na načrtovane akcije in priporočila nacionalnega projekta. O vsem bomo obveščali vse vključene na šolski oglasni deski, pomembnejše informacije pa bomo objavljali tudi na internetni strani šole.

Tim Zdrava šola SŠJJIG

  

Ivančna Gorica, december 2011

(Skupno 74 obiskov, današnjih obiskov: 1)