Nadarjeni so tisti mladostniki, ki so pokazali visoke dosežke ali potenciale na enem ali več področjih (intelektualnem, ustvarjalnem, specifično-akademskem, vodstvenem, ali umetniškem) in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene  programe in aktivnosti.
 

V šolskem letu 2011/2012 se v srednjih šolah uvaja Koncept vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki, ki  temelji na pravici vsakega dijaka, da mu javni šolski sistem omogoča optimalni razvoj v skladu z njegovimi potenciali in interesi (ZOFVI, 2. člen). Pomeni temeljni okvir za identifikacijo in načrtovanje dela z nadarjenimi v srednji šoli ter upošteva in nadgrajuje Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli.

                               

Cilji:
•    delo z dijaki, ki so bili že v osnovni šoli prepoznani kot nadarjeni,
•    evidentiranje nadarjenih v srednji šoli,
•    vključevanje nadarjenih v ponujene dejavnosti in tekmovanja,
•    prilagajanje ponudbe dejavnosti potrebam nadarjenih,
•    izboljšati kompetence učiteljev za delo z nadarjenimi dijaki,
•    spremljanje dela nadarjenih.

            
Okviren akcijski načrt:
•    informiranje učiteljskega zbora o značilnostih nadarjenih in o delu z njimi,
•    evidentiranje nadarjenih v 1. letniku,
•    seznanitev dijakov in staršev s Konceptom vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi,
•    priprava individualiziranih programov,
•    objava ponudbe  programov za spodbujanje razvoja nadarjenosti,
•    analiza uresničevanja Koncepta ter dopolnjevanje in načrtovanje novih programov.

                                    

Člani projektne skupine:
Milan Jevnikar, Mojca Saje Kušar, Marjan Gorišek, Matko Peteh, Franci Pajk, Igor Gruden in Marjeta Šlajpah Godec.

(Skupno 45 obiskov, današnjih obiskov: 1)