Ekonomski tehnik (PTI) je program, ki omogoča pridobitev naslednjih poklicnih standardov: teletržnik, tajnik, referent v bančnem poslovanju oz. v bančni komerciali, komercialni referent, zavarovalniški asistent in knjigovodja.
V programu razvijamo najpomembnejši psihofizični lastnosti, kot sta komunikativnost in smisel za organizacijo. Program je torej primeren za odprte ljudi, ki z lahkoto vzpostavljajo stike z ljudmi in se lahko vključujejo v novo okolje. Dijak se usposobi za takojšnjo zaposlitev, samozaposlitev ali za nadaljnji študij.
Program je kompetenčno zasnovan in modularno zgrajen. Poudarek je na povezavi teorije in prakse, odlikuje ga izbirnost in odprti kurikul, ki ga oblikuje šola.

 

Pogoji za vključitev:
V ta program se lahko vključi, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov poklicne izobrazbe: trgovec ali administrator ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

 

Ocenjevanje
splošnih predmetov je pisno in/ali ustno, razen pri umetnosti in pri vseh modulih, pri katerih se ocenjuje tudi izdelek oz. storitev. Pri športni vzgoji se ocenjujejo praktične naloge.

 

Pogoji za napredovanje v višji letnik:
Pozitivne ocene iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika po izvedbenem kurikulu šole ter opravljene ID in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom. Dijak lahko napreduje tudi po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Izobraževanje traja dve leti in je ovrednoteno s 120 KT (kreditnimi točkami).

 

Število tednov izobraževanja v šoli

69

Število tednov prakt. izobraževanja v podjetju

 2

Število tednov interesnih dejavnosti

 3

Skupno število tednov izobraževanja

 74

 

Pogoji za zaključek izobraževanja
Dijak konča izobraževanje in pridobi izobrazbo, ko s pozitivnimi ocenami opravi vse po programu določene predmete in module, opravi vse ID in PU ter uspešno opravi poklicno maturo.

Kdor konča opisani program, dobi naziv ekonomski tehnik oz. ekonomska tehnica.

Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij: knjigovodja/-kinja, referent/-ka v podpori bančnega poslovanja, referent/-ka v bančni komerciali, komercialni/-a referent/-ka, tajnik/-ca, zavarovalniški/-a asistent/-ka in teletržnik/-ca.

 

Vsebina poklicne mature
skupni del: pisni in ustni izpit iz slovenščine in gospodarstva,
izbirni del: pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika (po izbiri dijaka) ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Po končani srednji šoli lahko dijaki nadaljujejo izobraževanje na višji strokovni šoli ali v visokošolskem strokovnem študiju. Dijaki, ki želijo nadaljevati študij po univerzitetnih programih, se lahko vpišejo v maturitetni tečaj in opravijo maturo.
Vpis v nekatere univerzitetne študijske programe pa je možen, če kandidati ob poklicni maturi opravijo še dodatni maturitetni izpit na SM.

 

Predmetnik poklicno tehniškega programa ekonomski tehnik/PTI/2009

P R E D M E T I

Tedensko število ur

Skupno

število ur

Število

kred. točk

1.

2.

A – Splošno-izobraževalni predmeti     

 P1 Slovenščina 

140

136

276

14

P2 Matematika

105

 101

206

10

P3 Tuji jezik I

140

136

276

14

P4 Umetnost

30

30

2

P5 Zgodovina

40

 

40

2

P6 Geografija

40

40

2

P7 Sociologija*

40

2

P8 Psihologija*  

 40

 40

2

P9 Kemija

60

60

3

P10 Biologija

60

60

3

P11 Športna vzgoja

82

68

 150

6

P12 Tuji jezik II

68

68

3

Skupaj A

697

549

1246

 61

B – Strokovni moduli – OBVEZNI

M1 Projekti in poslovanja podjetij

105

170

275

14

M2 Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja

140

101

241

12

   B – Strokovni moduli – IZBIRNI

En modul**iz M3-M6

70

68

138

7

En modul***iz M7-M11  

 102

 102

6

Skupaj B + 8 ur OK

315

  441 

756

39

C – Praktično izobraževanje v šoli ( v okviru B in E)

Praktični pouk

  140

 100

 240

10

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

Praktično usposabljanje z delom 

76

76

3

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

48

48 

96

4

E – Odprti kurikul (8 ur pod B)

M12 Osnove podjetništva

105

136 

241

 9

SKUPAJ v šoli (A+B+D+E)

1165

1174

2339

113

Č 

76

76

3

Poklicna matura

4

VSE SKUPAJ

1241

1174

2415

120

 

* Šola ali dijak lahko izbereta en predmet, psihologijo ali sociologijo.
** En modul izmed naslednjih: M3 Finančno poslovanje, M4 Materialno knjigovodstvo, M5 Komercialno poslovanje ali M6 upravno-administrativno poslovanje.
*** En modul izmed naslednjih: M7 Zavarovalne storitve, M8 Bančno poslovanje, M10 Finančno knjigovodstvo ali M11 Neposredno trženje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupno 1.043 obiskov, današnjih obiskov: 2)