Naravna, cela, racionalna in realna števila.

Dijak zna

 • Računati z naravnimi, celimi, racionalnimi in
 • realnimi števili ter uporabljati zakonitosti računskih operacij.
 • Poiskati večkratnike in delitelje naravnih in celih števil.
 • Računati s potencami z naravnimi in celimi eksponenti ter uporabljati pravila za računanje z njimi.
 • Računati z algebrskimi izrazi (potencirati dvočlenik, razcepiti razliko kvadratov, razliko in vsoto kubov, uporabljati Vietovo pravilo).
 • uporabljati odnos deljivosti in urejenosti.
 • Napisati in uporabljati osnovni izrek o deljenju.
 • definirati praštevila in sestavljena števila.
 • Dano število razcepiti v produkt praštevil.
 • Poiskati največji skupni delitelj števil.
 • Poiskati najmanjši skupni večkratnik števil.
 • Ugotoviti, ali je število deljivo z 2, 3, 5, 9 in 10.
 • Računati s številskimi in algebrskimi ulomki.
 • Zapisati racionalno število z decimalno številko.
 • Zapisati periodično decimalno številko kot okrajšani ulomek.
 • Računati z odstotki.
 • Izračunati delež, osnovo in relativni delež.
 • Uporabljati sklepni račun.
 • Predstaviti realna števila na številski premici (realna os).
 • Zaokroževati.
 • Oceniti rezultat.
 • Računati s kvadratnimi in kubičnimi koreni.
 • Delno koreniti in racionalizirati imenovalec.
 • Rešiti preproste enačbe in neenačbe z absolutno vrednostjo.
 • Računati s potencami z racionalnimi eksponenti.
 • Računati s koreni.
 • Rešiti enačbo s kvadratnimi koreni.

Geometrija v ravnini

Dijak zna

 • Narisati premico, poltrak, daljico, simetralo, kot, krog in krožnico, lok, tetivo, tangento.
 • Ločevati vrste trikotnikov glede na stranice in kote.
 • Poimenovati različne vrste kotov (sokota, sovršna kota, ostri, topi, suplementarni …).
 • Računati s koti.
 • Povedati, napisati in uporabljati definicijo skladnosti trikotnikov.
 • Uporabljati osnovne izreke o skladnosti trikotnikov.
 • Poznati enote za merjenje kotov ter pretvarjati stopinje v radiane in obratno.
 • V računskih in konstrukcijskih nalogah uporabljati lastnosti trikotnika, paralelograma, trapeza.
 • Uporabljati Pitagorov izrek.
 • Načrtovati like (konstrukcijske naloge).
 • Trikotniku očrtati in včrtati krog.
 • Načrtati tangento na krog (v dani točki krožnice in iz točke, ki leži zunaj kroga).
 • Pojasniti in uporabljati lastnosti obodnega kota nad premerom v polkrogu.
 • Pojasniti in uporabljati definicijo podobnosti trikotnikov.
 • Uporabljati enote za merjenje ploščine.
 • Računati ploščino paralelograma, trikotnika, trapeza, deltoida, kroga, krožnega izseka.
 • Uporabljati sinusni izrek.
 • Uporabljati kosinusni izrek.
 • Napisati obrazce in računati obsege likov, dolžino krožnega loka.
 • Iz ustreznih podatkov izračunati ploščino, stranico, kot, obseg, višino, polmer očrtanega in včrtanega kroga.

 

Površine in prostornine

Dijak zna

 • Povedati, napisati in uporabljati lastnosti pokončnih teles (prizme, valja, piramide, stožca) in krogle.
 • Pri ustreznih podatkih za dano telo izračunati višino telesa, stranski rob, osnovni rob, telesno diagonalo, plašč, ploščino osnega preseka, površino in prostornino.
 • Izračunati kote, ki jih med seboj oklepajo robovi oziroma ploskve geometrijskega telesa.

 

Linearna funkcija in linearna enačba

Dijak zna

 • Ponazoriti preproste množice točk v ravnini.
 • Izračunati razdaljo med dvema točkama v ravnini.
 • Izračunati ploščino in določiti orientacijo trikotnika, danega s koordinatami oglišč.
 • Narisati graf linearne funkcije.
 • Pojasniti pomen konstant k in n .
 • Določiti ničlo in začetno vrednost funkcije.
 • Zapisati enačbo premice v ravnini v eksplicitni, implicitni in segmentni obliki.
 • Rešiti linearne enačbe.
 • Rešiti linearne neenačbe.
 • Rešiti sistem dveh in treh linearnih enačb.
 • Rešiti besedilno nalogo z uporabo linearne enačbe in sistema dveh enačb z dvema neznankama.
 • 10 Matematika

 

Kvadratna funkcija in potenčna funkcija

Dijak zna

 • Zapisati kvadratno funkcijo pri različnih podatkih.
 • Izračunati teme, ničli kvadratne funkcije, presečišče grafa z ordinatno osjo in načrtati graf.
 • Zapisati kvadratno funkcijo v temenski obliki, splošni obliki in obliki za ničle ter pretvarjati iz ene oblike v drugo.
 • Rešiti kvadratno enačbo in različne naloge, ki se nanašajo na uporabo kvadratne enačbe.
 • Izračunati presečišče parabole in premice, dveh parabol.
 • Rešiti besedilne naloge z uporabo kvadratne enačbe.
 • Rešiti kvadratno neenačbo.

 

Polinomi in racionalne funkcije

Dijak zna

 • Narisati graf potenčnih funkcij s celimi eksponenti.
 • Računati s polinomi (seštevati, odštevati, množiti in deliti).
 • Poiskati razcep danega polinoma.
 • Uporabljati izrek o deljenju polinomov (zapisati količnik in ostanek pri deljenju).
 • Izračunati ničle polinoma.
 • Uporabljati Hornerjev algoritem.
 • Narisati graf polinoma.
 • Zapisati funkcijsko enačbo polinoma ob ustreznih podatkih.
 • Rešiti polinomske neenačbe.
 • Napisati definicijo in enačbo racionalne funkcije.
 • Določiti ničle, pole in vodoravne asimptote.
 • Narisati graf dane racionalne funkcije.
 • Reševati racionalne enačbe in neenačbe.
 • Matematika 11

 

Eksponentna funkcija in logaritemska funkcija

Dijak zna

 • Narisati graf dane eksponentne in logaritemske funkcije (brez premikov in raztegov).
 • Reševati preproste eksponentne enačbe (skupna osnova, izpostavljanje skupnega faktorja).
 • Uporabljati definicijo logaritma.
 • Uporabljati pravila za računanje z logaritmi.
 • Reševati preproste logaritemske enačbe (tudi z žepnim računalom).
 • Uporabiti prehod k novi osnovi za računanje z žepnim računalom.
 • Definirati desetiški in naravni logaritem.

 

Kotne funkcije

Dijak zna

 • Napisati in uporabljati definicije kotnih funkcij ostrih kotov.
 • Narisati grafe funkcij: f(x)=sin(ax) , f(x)=cos(ax) in f(x)=tanx .
 • Izračunati ničle, abscise maksimumov in minimumov.
 • Uporabljati zveze med kotnimi funkcijami istega kota, komplementarnih in suplementarnih kotov.
 • Uporabljati periodičnost, lihost oziroma sodost kotnih funkcij sinus, kosinus in tangens.
 • Izračunati kot med premicama.

Zaporedja in obrestno-obrestni račun

Dijak zna

 • Določiti lastnosti danega zaporedja (naraščanje, padanje, omejenost).
 • Narisati graf zaporedja.
 • Uporabljati definiciji aritmetičnega in geometrijskega zaporedja.
 • Izračunati vsoto n členov aritmetičnega zaporedja.
 • Izračunati vsoto n členov geometrijskega zaporedja.
 • Razložiti pojma navadno in obrestno obrestovanje.
 • Izračunati končno vrednost glavnice in obdobje obrestovanja.
 • 12 Matematika

 

Statistika

Dijak zna

 • Uporabljati osnovne statistične pojme (populacija, statistična enota, vzorec, statistična spremenljivka).
 • Urediti podatke.
 • Uporabljati pojem absolutne in relativne frekvence.
 • Grafično prikazati podatke (histogram, frekvenčni poligon, frekvenčni kolač).
 • Določiti srednjo vrednost – aritmetično sredino.
 • Določiti mere variabilnosti: varianco in standardni odklon.

Kombinatorika
Dijak zna

 • narisati kombinatorično drevo za dani problem (npr. za turnir)
 • izračunati n!
 • razlikovati med posameznimi kombinatoričnimi pojmi in uporabljati obrazce
 • izračunati vrednost binomskega simbola
 • razviti potenco binoma

Verjetnostni račun
Dijak zna

 • računati z dogodki
 • poiskati vse dogodke nekega poskusa
 • izračunati verjetnost danega dogodka in nasprotnega dogodka
 • Matematika 23

Nazaj

 

 

 

 

 

 

 
Odvod
<Dijak zna

 • poznati tabelo odvodov elementarnih funkcij
 • poiskati enačbo tangente na krivuljo v dani točki krivulje
 • uporabljati pravila za računanje odvoda
 • s posrednim odvajanjem izračunati odvod sestavljene funkcije
 • z uporabo odvoda poiskati stacionarne točke, intervale naraščanja in padanja,
 • poiskati ekstreme in narisati graf funkcije

 

(Skupno 336 obiskov, današnjih obiskov: 1)