Informacije o splošni maturi 2020
(10. junija 2020)

SPOMLADANSKI ROK MATURE

Rezultate splošne mature si bo možno ogledati v ponedeljek, 13. julija 2020, od 7.00 dalje na spletni strani http://matura.ric.siKandidat po vstopu na spletno stran vpiše svoj EMŠO in izpitno šifro, ki jo je prejel na listu s šiframi oz. z EMŠOm in aktivacijsko kodo, ki jo je dobil z elektronsko pošto – na enak način kot je dostopal do ocen praktičnih delov izpitov. Rezultati so informativnega značaja – za uradne velja seznanitev v šoli oz. obvestilo o uspehu.

Seznanitev z uradnimi rezultati in slovesna podelitev maturitetnih spričeval bo na šoli isti dan (!). Program slovesnosti:
10.00: skupinsko spominsko fotografiranje pred šolo ali v njej
10.10: začetek slovesne podelitve spričeval

Na podelitev, pomemben dogodek v vašem življenju, povabite tudi vaše najožje sorodnike (starše, brate in sestre) ter prijatelje. Bodite urejeni, primerno dogodku!

Istega dne se boste neuspešni in premalo uspešni kandidati že lahko prijavili na jesenski rok mature! Rok za prijave na jesenski rok pa se izteče že naslednji dan! Prijave bom pobiral po podelitvi spričeval do 13. ure v maturitetnem kabinetu in naslednji dan do 12. ure.

Kandidate spomladanskega roka splošne mature istočasno opozarjam na naslednje:

Na dan objave rezultatov splošne mature imajo kandidati pravico (letos prvič!) ne le do e-vpogleda v svoj uspeh na splošni maturi, temveč tudi do e-vpogleda v svojo izpitno dokumentacijo (izpitne pole, doseženo št. točk po izpitnih polah in nalogah, navodila za ocenjevanje). E-vpogledi v skladu s Koledarjem splošne mature trajajo tri dni, in sicer od 13. – 15. 7. 2020 v spomladanskem izpitnem roku in od 17. – 19. 9. 2020, v jesenskem izpitnem roku. Kandidat lahko v izpitno dokumentacijo vpogleda večkrat. Po pretečenih datumih bodo vidni le osnovni podatki o rezultatih SM (splošni uspeh, ocene in točke po predmetih). Osnovni podatki bodo posodobljeni po pritožbeni seji DK SM.

Najkasneje naslednji (!) dan po zaključku e-vpogledov v vsakokratnem roku (torej 16. 7. 2020 v spomladanskem in 20. 9. 2020 v jesenskem izpitnem roku; opomba: če je ta datum nedelja, se prenese na prvi delovni dan!) lahko kandidat vloži (a) obrazložen pisni obrazložen ugovor na način izračuna izpitne ocene ali (b) pisni obrazložen ugovor zoper izpitno oceno na Državno komisijo za splošno maturo (DK SM), če meni, da je bil nepravilno ocenjen. Enemu ali drugemu obrazloženemu ugovoru je potrebno priložiti dokazilo o plačilu (!!!!!!!) pavšalnega zneska za stroške ugovora, ki se kandidatu v primeru upravičenega ugovora vrnejo. Kandidata se oprosti plačila pavšalnega zneska za stroške ugovora, če za to zaprosi in vlogi kot dokazilo priloži potrdilo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči.
Eno ali drugo vrsto ugovora napišete tako kot se pišejo uradni dopisi – to maturanti znate, saj ste se to naučili pri slovenščini. Ni obrazca.
Če kandidat zamudi rok za vložitev ugovora ali če ugovor ne vsebuje vseh potrebnih sestavin in kandidat kljub pozivu ugovora v roku ne dopolni, DK SM njegov ugovor zavrže.

Več v zvezi z obema ugovoroma si preberite na šolski maturitetni oglasni deski pri učilnici št. 26 ali tukaj. Razberete lahko tudi višino pavšalnega zneska za obe vrsti ugovora v tekočem letu.

Naslov, na katerega priporočeno naslovite ugovor:
Državni izpitni center
Kajuhova ulica 32 U
1000 Ljubljana

V primeru ugodno rešenega ugovora dobite novo obvestilo o uspehu v šoli pri tajniku!

JESENSKI ROK MATURE

Nanjo se je potrebno predvsem PRAVOČASNO prijaviti!!! Skrajni rok prijave je sicer torek, 14. julij 2020, dan po razglasitvi rezultatov spomladanskega roka, v dneh pred tem datumom pa je potrebno upoštevati prisotnost maturitetnega tajnika, saj je čas letnega dopusta (glej spodaj!). Ne nazadnje se prav zaradi dopustov tudi vi lahko pozabite prijaviti k maturi!
Zato priporočam: prijavite se takoj, ko je jasno, da zaključnega letnika ne boste izdelali, torej ob koncu pouka in še pred opravljanjem popravnih izpitov!!!
Ker je prijava pomembno dejanje, biti pa mora tudi popolna in mora tajniku z gotovostjo priti v roke, mu jo VROČITE OSEBNO!!! Prijava preko eAsistenta v jesenskem roku ni možna!

A) OPRAVLJANJE CELE SPLOŠNE MATURE
Kandidat se za jesenski rok k CELI MATURI prijavi s “PRIJAVO K MATURI” (dobi jo pri tajniku) in jo osebno odda tajniku mature.
Občani morajo opravljanje mature plačati RIC-u IN šoli ter tajniku ob prijavi predložiti dokazilo o plačilu! Kandidat, ki je ali bo letos star 21 let in več, priloži tudi kopijo osebnega dokumenta ali rojstnega lista.
Če je kandidat pisal esej maja, se mu ta NE prizna v jesenskem roku, če za to nima upravičenih razlogov – v jesenskem roku ga piše ponovno! Opravljanje popravnih izpitov v razredu seveda ni tak upravičen razlog!
Pri opravljanju cele mature velja:
– izbirna pravila – zapisana v MIK (nekateri predmeti se izključujejo!)
5 predmetov ali 6 predmetov (6. predmet je tretji predmet iz izbirnega dela splošne mature. V tem primeru izbirne omejitve ne veljajo.). Če kandidat pri splošni maturi uspešno opravi tri izbirne predmete, se v splošnem uspehu pri splošni maturi upoštevata dva najbolje ocenjena izbirna predmeta. Pozitivna ocena tretjega izbirnega predmeta pa ne more nadomestiti negativne ocene prvega ali drugega izbirnega predmeta. – ZMat, 37. člen. [Opomba: Ric negativno oceno 6. predmeta vpiše v Obvestilo o uspeh pri SM, vendar ta ne vpliva na splošni uspeh pri SM. Neudeležba (upravičeno/neupravičeno) pri 6. predmetu ni evidentirana v Obvestilu o uspehu pri SM.]
Kandidat lahko opravlja izpit na višji ravni zahtevnosti iz največ treh maturitetnih predmetov, vendar se mu pri splošnem uspehu upošteva ocena po povišani ocenjevalni lestvici pri največ enem tujem jeziku, pri čemer se upošteva boljša od ocen.

B) OPRAVLJANJE MATURITETNIH POPRAVNIH IZPITOV
Kandidat, ki je bil v spomladanskem roku mature neuspešen pri 1 ali 2 predmetih, lahko popravlja ocene največ štirikrat v prvih štirih zaporednih rokih po opravljanju cele splošne mature, na šoli, kjer je opravljal maturo. K popravljanju ocene se prijavi tajniku za maturo. Prijavi se z obrazcem “PRIJAVA K IZPITU” (dobi jo pri tajniku mature). Raven zahtevnosti opravljanja popravnega izpita je neodvisna od ravni, ki jo je kandidat izbral v svoji prijavi k celi maturi.
Kandidat, ki lahko v skladu z Zakonom o maturi in s sklepi DK SM opravlja splošno maturo v dveh delih v dveh zaporednih izpitnih rokih, sme popravljati negativno oceno ali izboljševati oceno izpita iz predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, hkrati z opravljanjem drugega dela splošne mature. Dveletni rok začne teči od zaključka opravljanja drugega dela splošne mature. Pravila ne veljajo za kandidate, ki so bili že na prvem delu izpita neuspešni pri treh ali več maturitetnih predmetih.
Kandidati, ki jim je ugasnil status dijaka, morajo opravljanje izpitov plačati 
RIC-u in šoli ter tajniku ob prijavi predložiti dokazilo o plačilu! 
NASVET – OPRAVLJANJE POPRAVNIH IZPITOV V PRIMERU MOŽNE POGOJNO POZITIVNE OCENE:
Če je kandidat pri dveh maturitetnih predmetih negativen, SE LAHKO ODLOČI za popravljanje tudi samo enega maturitetnega predmeta. Odločitev o tem sprejme kandidat sam na podlagi objavljenih podatkov o rezultatih splošne mature na spletni strani in v skladu s svojo odločitvijo tudi izpolni prijavo k splošni maturi.
2. Kandidatu, ki se bo odločil za opravljanje samo enega popravnega izpita, bo Ric pri DRUGEM predmetu, ki ga ne bo opravljal, upošteval dosežene točke v prejšnjem izpitnem roku. Kandidatu se po uspešno opravljenem enem popravnem izpitu, lahko PRI DRUGEM predmetu določi pogojno pozitivna ocena na osnovi doseženih točk prejšnjega roka, če izpolnjuje pogoje iz 38. člena Zakona o maturi. 
3. Če se kandidat prijavi, za opravljanje obeh izpitov, potem se dosežene točke iz prejšnjih rokov ne upoštevajo (četudi so boljše). To velja tudi v primeru, če se kandidat ne udeleži določenega izpita. KANDIDAT, KI SE JE ŽE PRIJAVIL ZA OPRAVLJANJE OBEH POPRAVNIH IZPITOV, SE MORA OD ENEGA IZPITA OBVEZNO PRAVOČASNO ODJAVITI, ČE ŽELI UPOŠTEVANJE TEGA PRAVILA.

C) IZBOLJŠEVANJE USPEHA PRI MATURI
Kandidat, ki je bil pri maturi uspešen, ima pravico do enkratnega (!) ponovnega opravljanja enega ali več maturitetnih izpitov v roku 2 let po opravljanju splošne mature, torej v štirih naslednjih rokih po opravljani maturi.
Prijavi se z obrazcem “PRIJAVA K IZPITU” (dobi jo pri tajniku mature). Raven zahtevnosti opravljanja izpita/izpitov je pri tem neodvisna od ravni, ki jo je kandidat izbral v svoji prijavi k celi maturi.
Če se kandidat izboljševanja ne udeleži ali doseže slabšo oceno, se upošteva prejšnja, tj. boljša ocena. Če se prijavljeni kandidat ne namerava udeležiti izpita, je smiselno, da se pravočasno odjavi – da mu možnost izboljševanja v roku 2 let ostane, sicer se šteje, da jo je izkoristil. V tem primeru, če je občan, lahko zahteva tudi vračilo plačila.
Kandidati, ki jim je ugasnil status dijaka, morajo namreč opravljanje izpitov plačati RIC-u in šoli ter tajniku ob prijavi predložiti dokazilo o plačilu!

D) POPRAVNI IZPITI NA MATURI IN HKRATNO IZBOLJŠEVANJE OCEN
Ta kombinacija ni možna! Najprej je potrebno opraviti popravne izpite.

E) KANDIDATI, KI SO ALI BODO OPRAVLJALI POKLICNO MATURO in bi radi opravljali en izpit splošne mature, se prijavijo na Državni izpitni center v Lj. (Kajuhova ulica 32 U, 1000 Ljubljana). Še bolje pa je, da se osebno prijavite direktno na šoli, kar je še bolje, saj boste imeli tako šolo že “izbrano”. (V nasprotnem primeru vas bo na katero od šol razporedil RIC.) Poleg EMŠA predložite potrdilo o prijavi k poklicni maturi (oz. spričevalo, da ste jo že opravili) in kopije spričeval 3. in 4. letnika! Če nimate več statusa dijaka, ob prijavi predložite tudi kopije potrdil o plačilu. Obrazec prijave k izpitu dobite pri tajniku na šoli.

Seznam prijavljenih kandidatov na jesenski rok splošne mature bo obešen na maturitetni oglasni deski. Če vas na seznamu ne bo ali pa so na njem napake, me na to takoj opozorite!

In še:

Praktični del izpita (tj. SEMINARSKE NALOGE OZ. VAJE) morate oddati mentorju osebno (!!!) najkasneje do roka, ki ga določa maturitetni koledar – 20. 8. 2020. Priporočam, da jih oddaste prej, najbolje že ob koncu pouka!!! Kandidatom, ki ste jih že oddali, jih seveda ni potrebno ponovno oddajati, saj je ocena trajna! Razen seveda, če bi radi oceno iz seminarske naloge oz. vaj izboljšali. A pazite: v tem primeru velja nova in ne boljša ocena!

SEZNANITEV S TOČKOVNIMI OCENAMI praktičnega dela izpita (tj. seminarskih nalog in vaj) bo možna v četrtek, 3. septembra 2020, preko spletne strani Državnega izpitnega centra s šifro in EMŠOm – enako kot v spomladanskem roku: Možna bo tudi od 7.10-7.55 v maturitetnem kabinetu. Bodite točni, ker potem ne bom dosegljiv!

Matura v jesenskem roku poteka drugače kot v spomladanskem roku: Iz maturitetnega koledarja je vnaprej znano le, kdaj bodo pisni deli izpitov iz slovenščine (pon., 24. avgust) in matematike (to., 25. avgust), za pisne dele vseh ostalih predmetov pa boste zvedeli od tajnika, ko boste od njega OSEBNO IN PROTI PODPISU prevzeli ti. “individualni razpored pisnih maturitetnih izpitov”. DELITEV INDIVIDUALNIH RAZPOREDOV PISNIH MATURITETNIH IZPITOV bo v ponedeljek, 24. avgusta 2020, med 7.20 in 7.45. Bodite točni, ker potem ne bom dosegljiv! Tega razporeda se je potrebno držati in priti na pisni del izpita, ki ga vam je določil RIC!

Razpored kandidatov za ustne izpite bo objavljen na šolski maturitetni deski v skladu z 49. členom Pravilnika o maturi – tj. najkasneje 3 dni pred obdobjem ustnih izpitov na NAŠI šoli.

In še enkrat: ne pozabite tajniku pravočasno predložiti spričevala uspešno opravljenega zaključnega letnika (20. avgust 2020!), sicer mature ne boste smeli opravljati in je torej prijava brezpredmetna, občani pa tudi potrdila o plačilu!!! Isti dan je tudi rok za pisno odjavo od mature. (Če je ta dan nedelja, se prenese rok na prvi delovni dan.)

Pisni maturitetni izpiti se začno 24. avgusta z izpitom iz materinščine. Istega dne lahko potekajo tudi že ustni izpiti!

Na dan imate lahko le 1 pisni izpit, lahko pa 2 ustna! In pozor: ustni izpit imate lahko pred pisnim! Npr.: ustni del izpita iz matematike pred pisnim delom izpita iz tega predmeta.

Potek pisnega dela maturitetnega izpita (protokol izvedbe ob neepidemiji)

Potek pisnega dela maturitetnega izpita (protokol izvedbe ob epidemiji)

Trajanje pisnih maturitetnih izpitov

Dovoljeni pripomočki pri pisnih maturitetnih izpitih

Potek ustnega dela maturitetnega izpita (protokol izvedbe ob neepedimiji)

Potek ustnega dela izpita maturitetnega izpita (protokol izvedbe ob epidemiji)

Zakon o maturi

Maturitetni pravilniki

Maturitetni koledar na straneh RIC-a!!!

KRŠITVE NA SPLOŠNI MATURI IN UKREPI V PRIMERU KRŠITEV

Seznanitev z uspehom in prevzem maturitetenih spričeval ter obvestil o uspehu na jesenskem roku mature bo v  šoli, 17. septembra 2020, po 9. uri, podatki pa bodo dostopni – enako kot v spomladanskem roku – tudi preko spletne strani www.ric.si že od 7.00 dalje.
O e-vpogledu v izpitno dokumentacijo
ter o ugovorih si preberite zgoraj (pri spomladanskem roku).

Če imate kakšna vprašanja, se obrnite na tajnika ŠMK SM na e-naslov franci.grlica@guest.arnes.si 

 

 

(Skupno 1.780 obiskov, današnjih obiskov: 9)