Informacije o splošni maturi 2022
(z dne: 9. april 2022)

SPOMLADANSKI ROK SPLOŠNE MATURE

V četrtek, 14. aprila, se izteče rok za oddajo seminarskih nalog, laboratorijskih vaj in terenskih vaj. Priporočam, da na iztek roka ne čakate, ampak upoštevate navodila svojih mentorjev in oddaste svoje izdelke že prej. Po roku, pa čeprav imate celo tehten razlog (kot so npr.: “zbolel sem”, “sesul se mi je računalnik”, “profesorja nisem našel, ker je zbolel oz. bil v četrtek odsoten”, ipd.), mentor izdelka ne sme več prevzeti, saj je 14. april pač SKRAJNI DATUM!!!

Kandidatom iz prejšnjih let, ki so seminarske naloge, laboratorijske vaje oz. terenske vaje oddali prejšnje/a leto/a, le-teh ni potrebno ponovno oddajati, saj je ocena trajna. V primeru, da jih oddajo, pa šteje ocena novoodanih izdelkov, pa čeprav je slabša!

Vpogled v dosežene točke pri praktičnem delu izpita (seminarski nalogi, vajah…) bo prvič možen na dan, ki ga za spomladanski in jesenski rok določa maturitetni koledar – letos sta to ponedeljek, 16. maj in petek, 2. september 2022, do tega datuma pa so točke tajne. Kandidat vpogleda v dosežene točke na 2 načina:
a) Z aktivacijsko kodo (kandidati jo bodo lahko odlepili pri opravljanju pisnih delov izpita, poslana jim bo pa tudi z RICa po e-pošti) si kandidati aktivirajo uporabniški račun na spletni strani https://matura.ric.si. Z uporabo emša in aktivacijske kode si kandidati lahko kreirajo tudi lastno geslo, s katerim bodo kasneje lahko dostopali do rezultatov notranjega dela mature (točk opravljenih vaj, seminarskih nalog …), končnih rezultatov maturee-vpogledov in imeli tudi možnost vložitve e-ugovora. V spomladanskem roku bodo točke na vpogled od 16. 5. do
29. 5. 2022, na jesenskem pa od 2. 9. do 12. 9. 2022, vsakič od 9. ure dalje.
b) Kandidat, ki ne bo opravil vpogleda v dosežene točke preko omenjene spletne strani, se bo lahko seznanil s točkami na šoli, na omenjena datuma med 10.45 in 10.55 v maturitetnem kabinetu.
V treh dneh po datumu začetkov vpogleda lahko kandidat vloži obrazložen (!!!) ugovor na točke pri ŠMK SM. Podatkov po ugovoru RIC ne bo objavljal, temveč to ostaja naloga šole.

Izpitno polo 1 pri slovenščini (esej) pišete kandidati v sredo, 4. maja 2022Kandidatom, ki boste ob koncu pouka neuspešni, ta izpitna pola propade, kar pomeni, da jo v jesenskem roku splošne mature pišete ponovno – na isti dan kot 2. izpitno polo!!!

Rok za kasnejšo prijavo k splošni maturi iz opravičljivih razlogov, ki jih natančno določa 31. člen pravilnika, se izteče 18. maja 2022. Če je ta dan nedelovni dan, se ta rok, tako kot vsi taki roki, prenese na prvi delovni dan.

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka, morajo opravljanje maturitetnih izpitov (cele mature, posameznega izpita, popravni izpit in izboljševanje ocene!) plačati. Plačajo ga RIC-u s plačilnim nalogom in ob prijavi to dokažejo s kopijo plačilnega naloga (cenik RICa). Opravljanje izpita pa plačajo tudi šoli (cenik šole – velja do spremembe). Cenika sta objavljena tudi na maturitetni oglasni deski.

Dijaki drugih (!) šol morajo tajniku predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev za pristop k splošni maturi (beri: kopijo spričevala zaključnega letnika) najkasneje 24. maja!!!!!!! V nasprotnem primeru ti kandidati mature ne bodo smeli opravljati!!!!

Istega dne se izteče zadnji rok za pisno odjavo od mature na šoli. Odjavite se tako, da pri tajniku izpolnite ustrezen obrazec.

Potek obveznega predmaturitetnega preizkusa/pisnega dela izpita– normalne razmere

Potek obveznega predmaturitetnega preizkusa/pisnega dela izpita– Covidne razmere

Trajanje pisnih maturitetnih izpitov

Dovoljeni pripomočki pri pisnih maturitetnih izpitih

Potek ustnega dela maturitetnega izpita – v normalnih razmerah

Potek ustnega dela maturitetnega izpita – v Covid-razmerah 2021 in 2022

Maturitetni pravilniki in maturitetni koledar na straneh RIC-a!!!

KRŠITVE NA SPLOŠNI MATURI IN UKREPI V PRIMERU KRŠITEV

Pisni deli maturitetnih izpitov se bodo izvajali v skladu z maturitetnim koledarjem, objavljenim na šolski maturitetni oglasni deski pri učilnici št. 26 oz. na uradnih straneh RIC-a , ustni deli pa v skladu z razporedom, prav tako objavljenim na maturitetni oglasni deski pri učilnici št. 26. Slednji bodo v skladu s Pravilnikom objavljeni najkasneje 3 dni pred začetkom obdobja ustnih izpitov na NAŠI (!) šoli- pričeli se bodo lahko že v ponedeljek, 13. junija 2022. Datum in uro ustnega dela izpita določi ŠMK. Pazite: ustni del izpita imate lahko pred pisnim!

Seznanitev z rezultati splošne mature bo v ponedeljek, 11. julija 2022. Ob 10.00 bo slikanje vseh maturantov, ob 10.10 pa podelitev maturitetnih spričeval.

Rezultate si bo možno isti dan že ob 7. uri zjutraj ogledati tudi na svetovnem spletu na RICovih straneh (www.ric.si) preko aktiviranega uporabniškega računa, ki ga kandidati aktivirajo z aktivacijsko kodo (ta je na nalepki s šiframi, poslana pa tudi z RICa po e-mailu kandidatom). Ker pa se rok za prijavo na jesenski rok izteče že naslednji dan in ker se lahko prijavite le osebno, vam svetujem, da ste na dan objave rezultatov mature vsaj blizu doma, če že ne doma, da se boste lahko prijavili na popravni izpit, izboljševanje ocene ali celo maturo v jesenskem roku!

Kandidatu, ki bo opravljal maturo iz 3 predmetov na višjem nivoju, se pri splošnem učnem uspehu upošteva ocena po povišani ocenjevalni lestvici pri največ enem tujem jeziku, pri čemer se upošteva boljša ocena. Pri tujem jeziku, ki je ocenjen slabše, se pri splošnem učnem uspehu upošteva ocena v petstopenjski ocenjevalni lestvici (primer).

Že v ponedeljek, 11. julija 2022, se začnejo e-vpogledi v izpitno dokumentacijo. Več o e-vpogledu si preberite tukaj:  https://www.ric.si/splosna-matura/rezultati-splosne-mature-in-varstvo-pravic-kandidatov/ . (informacije so podane na spletni strani običajno okrog 20. maja tekočega leta za tekoče leto)

Rok za vložitev (a) ugovora na oceno oz. (b) na način izračuna izpitne ocene se izteče v četrtek, 14. julija. Več o obeh ugovorih in o tem, kako napisati ugovor, si preberite tukaj: https://www.ric.si/splosna-matura/rezultati-splosne-mature-in-varstvo-pravic-kandidatov/. (informacije so podane na spletni strani običajno okrog 20. maja tekočega leta za tekoče leto)

 

JESENSKI ROK SPLOŠNE MATURE

Nanjo se je potrebno predvsem PRAVOČASNO prijaviti. Skrajni rok prijave je torek, 12. julij 2022le dan po razglasitvi rezultatov spomladanskega roka splošne mature. Pri prijavljanju je po 1. juliju potrebno upoštevati prisotnost maturitetnega tajnika, saj je že čas letnega dopusta. Ne nazadnje se prav zaradi dopustov tudi vi lahko pozabite prijaviti k splošni maturi! Pridite torej pred 1. julijem ali 11. oz. 12. julija.

Na jesenski rok se ni možno prijaviti preko eAsistenta! Obrazec prijave dobite v šoli pri tajniku splošne mature.

Zato priporočam:

OB KONCU POUKA (ali še prej!) NEUSPEŠNIM DIJAKOM: prijavite se takoj (!!!!), ko je jasno, da zaključnega letnika ne boste izdelali, torej ob koncu pouka in še pred opravljanjem popravnih izpitov!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Za prijavo potrebujete EMŠO. Ker boste že prijavljeni, mi boste morali NAKNADNO predložiti kot dokazilo, da ste upravičeni do opravljanja mature v jesenskem roku, le še spričevalo zaključnega letnika, ko in če boste popravne izpite opravili… – v spomladanskem ali jesenskem roku. Prva izpitna pola iz slovenščine tem kandidatom propade in to polo pišete jeseni ponovno.

NA SPOMLADANSKI MATURI NEUSPEŠNIM: tisti, ki mature ne boste opravili in boste neuspešni pri NAJVEČ DVEH predmetih, se takoj, ko zveste za rezultat (torej 11. ali 12. julija!!!), prijavite na jesenski rok. Saj nimate kaj premišljati! Kandidat, ki je ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami pri splošni maturi, ima pravico do največ štirikratnega ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov splošne mature v prvih štirih zaporednih izpitnih rokih po opravljanju cele splošne mature na isti šoli. Za prijavo potrebujete EMŠO.
Kandidatu, ki opravlja popravni izpit iz slovenščine, esej propade in ga jeseni piše ponovno!
Če je kandidat neuspešen pri VEČ KOT DVEH predmetih, opravlja maturo ponovno v celoti, torej iz vseh predmetov!! Pri nekaterih predmetih se z naslednjim koledarskim letom seveda spremenijo tematski sklopi… zato je najbolje, da pred junijem in junija iztisnete vse iz sebe in ste na maturi uspešni!

NE DOVOLJ USPEŠNIM KANDIDATOM: Kandidat, ki je opravil maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega (!) ponovnega opravljanja izpitov; za splošni uspeh pri maturi se upošteva boljša ocena. Za prijavo potrebujete EMŠO.
Kandidatu, ki izboljšuje oceno iz slovenščine, esej propade in ga piše ponovno!

Istočasno opravljanje popravnih izpitov in izboljševanje ocen pri maturi ni možno!

KANDIDATI, KI SO ALI BODO OPRAVLJALI POKLICNO MATURO in bi radi opravljali en izpit splošne mature, se prijavijo na Državni izpitni center v Lj. (Kajuhova ulica 32 U, 1000 Ljubljana), lahko pa tudi direktno na šoli, kar je še bolje, saj boste imeli tako šolo že “izbrano”. (V nasprotnem primeru vas bo na katero od šol razporedil RIC.) Poleg EMŠA predložite potrdilo o prijavi k poklicni maturi (oz. spričevalo, če ste jo že opravili) in spričevala 3. in 4. letnika.

Kandidati, ki nimajo več statusa dijaka, morajo maturitetne izpite plačati RICu in šoli (cenik RICcenik šole – tudi na maturitetni oglasni deski)!

(Skupno 641 obiskov, današnjih obiskov: 11)